REKLAMAČNÍ ŘÁD
Společnosti M & S BROTHERS, s. r. o. 
Ke skalkám 3079/56, Praha 10 106 00
IČ: 28904656, DIČ: CZ28904656
info@mayochix.cz

I. Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád upravuje vztahy mezi kupujícím jako spotřebitelem a prodávajícím – společností M & S BROTHERS, s. r. o. – vyplývající z odpovědnosti za vady výrobků (dále také reklamace) zakoupených kupujícím v prodejnách ( internetového obchodu ) společnosti M & S BROTHERS, s. r. o. 
Ustanovení tohoto reklamačního řádu se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012
Sb. v platném znění a zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. 

II. Rozsah uplatnění odpovědnosti za vady

1. Odpovědnost za vady se vztahuje na všechny výrobky, prodávané v prodejnách a na internetu společnosti M & S BROTHERS, s. r. o. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. 
2. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet převzetím věci kupujícím. 
3. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, popřípadě pro věc takového druhu obvyklé, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, dále že věc odpovídá požadavkům právních předpisů a účelu, pro který se věc obvykle používá, či který je prodávajícím deklarován. 
4. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka se dále nevztahuje na vady výrobku, který byl v rozporu s označením či návodem na výrobku nesprávně používán nebo nesprávně ošetřován. 

III. Podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady

1. Příjímání reklamace a rozhodnutí o ní

a) Reklamaci uplatňuje kupující v kterékoli prodejně společnosti M & S BROTHERS, s. r. o., která prodává sortiment reklamovaného zboží, nebo zasláním na adresu Ke skalkám 3079/56, 16 00, Praha 10 po emailové, nebo telefonické dohodě. 

b) Reklamaci musí kupující uplatnit v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží, nebyla-li pro určitý typ výrobku dohodnuta záruční lhůta jiná. 

c) Při uplatnění reklamace je kupující povinen se prokázat dokladem o zakoupení reklamované věci u prodávajícího účtenkou s vyznačením firmy, sídla a IČ prodávajícího, event. záručním listem, nebo v doprovodu osoby, která bude svědkem koupi věci v obchodech společnosti M & S BROTHERS. 

d) Reklamace je přijímána pracovníkem pověřeným vyřizováním reklamací.. Pokud by tento pracovník z jakýchkoliv důvodů nebyl přítomen, vydá prodávající kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace, způsob vyřízení reklamace však nerozhodne. 

e) Pracovník pověřený vyřizováním reklamací je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítáva doba přiměřená podle druhu výrobku k odbornému posouzení vady. 

f) V případě nepřítomnosti pověřeného pracovníka či na žádost kupujícího je prodávající povinen pří přijetí reklamace vydat kupujícímu doklad o reklamaci a o způsobu jejího vyřízení, a to i tehdy, pokud reklamaci nevyhoví na místě a v celém rozsahu. 

g) Pokud bude kupující požadovat výměnu věci či odstoupení od smlouvy do 14 dnů z důvodu nikoliv vady výrobku, ale z důvodů, které mohl zjistit již při nákupu výrobku (např. požadavek na jinou velikost či barvu atd.) musí být výrobek kompletní, nepoškozený a neužívaný, musí mít všechna původní označení (visačky) jako při zakoupení výrobku. 

Výrobek nám bude zaslán poštou ( doporučeně ) po předchozí emailové, nebo telefonické dohodě na adresu M&S Brothers s.r.o. Ke skalkám 3079/56, Praha 10 10600, nebo po dohodě na adresu do Slovesnké republiky. Částka za zakoupené zboží bude vrácena kupujícímu dle dohody včetně poštovného za zpětné (vrácení zásilky ) odeslání, nebo odečteno z nové objednávky. 

1. Vyřizování reklamace
a) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, Nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Dohoda o delší lhůtě musí být sjednána písemně. Po marném uplynutí 30-denní lhůty, event. delší dohodnuté lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 

b) V případě, že není reklamace vyřízena okamžitě, je prodávající povinen vydat spotřebiteli potvrzení, že své reklamační právo uplatnil v řádné lhůtě, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání. 

c) Jde-li o odstranitelné vady, má kupující právo podle své volby požadovat: 
- bezplatné řádné a včasné odstranění vady
- výměnu věci, není-li to neúměrné vzhledem k povaze vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží. 

d) Není-li takový postup možný, může kupující: 
- odstoupit od smlouvy
e) V případě: 
- neodstranitelných vad, které brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, 
- vad sice odstranitelných, ale vyskytujících se ve větším počtu nebo opětovně po opravě, které tak brání řádnému užívání věci má kupující právo: 
• požadovat výměnu věci
• odstoupit od smlouvy. 

Spory vzniklé z reklamačního řízení rozhoduje věcně a místně příslušný soud. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2014